Loading

Xiao Jiang

Xiao Jiang, In the Room, 2021, oil on canvas, 11⅞ x 15¾ inches; 30.2 x 40 cm

Xiao Jiang, In the Room, 2021, oil on canvas, 11⅞ × 15¾ inches; 30.2 × 40 cm

Xiao Jiang, Scenery of the Past, 2021, oil on canvas, 11⅞ x 15¾ inches; 30.2 x 40 cm

Xiao Jiang, Scenery of the Past, 2021, oil on canvas, 11⅞ × 15¾ inches; 30.2 × 40 cm

Xiao Jiang, Inside and Outside the Window, 2021, oil on canvas, 13¾ x 20 inches; 34.9 x 50.8 cm

Xiao Jiang, Inside and Outside the Window, 2021, oil on canvas, 13¾ × 20 inches; 34.9 × 50.8 cm

Xiao Jiang, Windowside, 2021, oil on canvas, 15¾ x 11⅞ inches; 40 x 30.2 cm

Xiao Jiang, Windowside, 2021, oil on canvas, 15¾ × 11⅞ inches; 40 × 30.2 cm

Xiao Jiang, Small Room, 2021, oil on canvas, 55⅛ x 63 inches; 140 x 160 cm

Xiao Jiang, Small Room, 2021, oil on canvas, 55⅛ × 63 inches; 140 × 160 cm

Xiao Jiang, Strolling, 2020, oil on canvas, 31⅝ x 55¼ inches; 80.3 x 140.3 cm

Xiao Jiang, Strolling, 2020, oil on canvas, 31⅝ × 55¼ inches; 80.3 × 140.3 cm

Xiao Jiang, Resting, 2019, oil on canvas, 31¾ x 39½ inches; 80.6 x 100.3 cm

Xiao Jiang, Resting, 2019, oil on canvas, 31¾ × 39½ inches; 80.6 × 100.3 cm

Xiao Jiang, Country Road, 2018, oil on burlap, 106¼ x 157½ inches; 270 x 400 cm

Xiao Jiang, Country Road, 2018, oil on burlap, 106¼ × 157½ inches; 270 × 400 cm

Xiao Jiang, Mountains, 2017, oil on canvas, 23⅞ x 31½ inches; 60.7 x 80 cm

Xiao Jiang, Mountains, 2017, oil on canvas, 23⅞ × 31½ inches; 60.7 × 80 cm

Xiao Jiang, Reservoir View, 2017, oil on canvas, 23⅝ x 31½ inches; 60 x 80 cm

Xiao Jiang, Reservoir View, 2017, oil on canvas, 23⅝ × 31½ inches; 60 × 80 cm

Xiao Jiang, Mountains, 2016, oil on canvas, 78¾ x 196⅞ inches; 200 x 500 cm

Xiao Jiang, Mountains, 2016, oil on canvas, 78¾ × 196⅞ inches; 200 × 500 cm

News